Ngô Hoàng

Founder & CEO Hoangsoft

Ngoại ngữ: Không

Ngôn ngữ lập trình: Python, PHP, Nodejs, Javascript. HTML, CSS

CSDL: MySQL, MongoDB

Phổ biến: WordPress, jQuery, Vuejs, Angular, Three.js

Kinh nghiệm: 7 năm

Khả năng: Tự học

Thuộc sở hữu của tôi

Hoangsoft, LLC

Kong Media, Ltd

HocTrucTuyen, JSC